Komparácia vykazovania dlhodobého hmotného majetku v účtovnej závierke zostavenej podľa jednotlivých nadnárodných úprav účtovníctva

  • Tomáš Matuský

Abstrakt

V príspevku analyzujeme nadnárodnú úpravu účtovníctva v oblasti vykazovania a zverejňovania informácii o dlhodobom hmotnom majetku. Pri analýze a následnom porovnaní sme vychádzali z najrozšírenejších nadnárodných úprav účtovníctva, Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS), Všeobecne uznávané účtovné zásady Spojených štátov amerických (US GAAP) a jednotnej úprave účtovných závierok v rámci Európskej únie. Napriek prebiehajúce harmonizácií týchto nadnárodných úprav sme v oblasti dlhodobého hmotného majetku identifikovali niekoľko rozdielov, ktoré sme v príspevku zhrnuli.
Publikováno
2019-05-14