Porovnanie krajín Európskej únie na základe vybraných ukazovateľov aplikáciou metódy normovanej premennej

  • Ľubica Hurbánková Katedra štatistiky, Fakulta hospodárskej informatiky
Klíčová slova: metóda normovanej premennej, krajiny Európskej únie

Abstrakt

Cieľom príspevku je porovnanie a usporiadania krajín Európskej únie na základe vybraných sociálno-ekonomických a demografických ukazovateľov za rok 2016. Na analýzu sú vybrané ukazovatle ako hrubý domáci produkt na obyvateľa, štátny dlh ako percento z hrubého domáce produktu, miera inflácie, miera nezamestnanosti, celková plodnosť, miera dojčenskej úmrtnosti a hrubá miera rozvodovosti. Jedným z prínosov príspevku je zoradenie analyzovaných krajín na základe vyššie spomenutých indikátorov od najlepšej po najhoršiu pomocou jednej z metód viackriteriálneho porovnávania – metódy normovanej premennej. Keďže použité indikátory nemajú rovnaké váhy, pri výpočtoch sa využijú údaje prevážené váhami I (vypočítanými pomocou variačného koeficienta) a váhami II (vypočítanými na základe korelačnej matice). Aplikácia metódy normovanej premennej je realizovaná prostredníctvom programu Microsoft Office Excel.

Reference

[1] Dufek, J. & Minařík, B. (1984). Poznámka ke stanovení vah ukazatelu. Statistika, 11, 486-489.
[2] Gola, P. (27. 4. 2009). Veřejné dluhy ve světě – Česko si zatím stojí dobře. Dostupné z http://www.finance.cz/zpravy/finance/217869-verejne-dluhy-ve-svete-cesko-si-zatim-stoji-dobre.
[3] Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. & Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis. New York: Macmillan Publishing Company.
[4] Jílek, J. (1996). Metody mezinárodního srovnávaní. Praha: Vysoká škola ekonomická.
[5] Křovák, J. & Študlar, J. (1983). Metody stanovení vah ukazatelu [Methods of weights determination of indicators]. Statistika. 12, 543-550.
[6] Hrubý domáci produkt v trhových cenách. (6.3.2019). Dostupné z https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00001&plugin=1.
[7] Nezamestnanosť (6. 3. 2019). Dostupné z https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/ en/une_esms.htm.
[8] Pažitná, M. & Labudová, V. (2007). Metódy štatistického porovnávania. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM.
[9] Sobáše a rozvody (6. 3. 2019). Dostupné z https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/ EN/demo_nup_esms.htm.
[10] Stankovičová, I. & Vojtková, M. (2007). Viacrozmerné štatistické metódy s aplikáciami. Bratislava: Iura Edition.
[11] Šenkýřová, L. (20. 9. 2010). Čo znamená často skloňovaný pojem inflácia? Dostupné z http://www.finance.sk/spravy/finance/35273-co-znamena-casto-sklonovany-pojem-inflacia/.
[12] Úmrtnosť (6. 3. 2019). Dostupné z https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/ demo _mor_esms.htm.
Publikováno
2020-06-02