Softvérová podpora riadenia dodávateľských reťazcov a jej význam

  • Pavol Jurík Katedra aplikovanej informatiky Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomická univerzita v Bratislave

Abstrakt

Vo svete rýchlo sa rozvíjajúcej informačnej spoločnosti a narastajúcej konkurencie sa firmy musia usilovať o to, aby boli súčasťou efektívnych a spoľahlivo fungujúcich dodávateľských reťazcov. V opačnom prípade nemusia byť schopné presadzovať sa na globálnom trhu oproti konkurencii, čo môže viesť k ich pohlteniu inými firmami či úplnému zániku. Množstvo podnikov by vlastnými silami nebolo schopných zabezpečiť realizáciu všetkých činností súvisiacich s výrobou výrobkov a ich distribúciou ku konečnému spotrebiteľovi, a tak je pre nich existencia dodávateľských reťazcov jedinou možnosťou, ako sa na trhu presadiť. Dodávateľské reťazce môžu pozostávať z veľkého počtu prvkov a môžu byť pomerne komplikované. Čím je reťazec väčší a zložitejší, tým viac sa môže strácať prehľad o tom, čo presne sa v ňom deje, môže dochádzať k zbytočnému predlžovaniu jednotlivých procesov, k neefektívnemu vynakladaniu finančných prostriedkov a v konečnom dôsledku k predražovaniu výsledného produktu a k znižovaniu jeho atraktivity v očiach konečného spotrebiteľa. K riešeniu tohto problému môžu výrazne prispieť aplikácie typu SCM, ktorých úlohou je sprehľadniť všetky vzťahy a toky v dodávateľskom reťazci a prispieť tak k zefektívneniu jeho fungovania. Napriek tomu sú však aplikácie typu SCM na Slovensku používané len veľmi zriedka. Cieľom tohto článku je preto poukázať na zmysel tohto typu aplikácií ako nástrojov na podporu spolupráce subjektov tvoriacich dodávateľský reťazec a opísať potenciálne prínosy vyplývajúce z ich používania.    
Publikováno
2019-05-14