Příspěvky

K podání příspěvku je třeba Jít na přihlášení nebo Registrovat.

Kontrolní seznam pro přípravu příspěvku

Jako součást procesu odesílání příspěvku je požadováno, aby autoři zaškrnutím potvrdili, že jejich příspěvek je v souladu se všemi následujícími položkami. Příspěvky, které nebudou v souladu s těmito pravidly, mohou být autorům vráceny.
  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
  • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.

Pokyny pro autory

https://fhi.euba.sk/veda-a-vyskum/vedecke-casopisy/ekonomika-a-infor

Pokyny pre atorov

Rozsah:

-          vedecké state a diskusie 10 až 15 strán. Základnou požiadavkou je originalita príspevku a komplexnosť jeho spracovania. Prijímame príspevky v slovenskom, českom a anglickom jazyku (uprednostňujú sa príspevky v anglickom jazyku);

-          informácie maximálne 2 strany;

-          recenzie maximálne 2 strany.

 

Forma: textový editor MS WORD, verzia 2 000 a vyššia. Šablóna pre písanie článkov je na webovej stránke http://fhi.sk/sk/casopis/Ekonomika-a-informatika.html.

Príspevky predkladajú autori elektronicky vo formáte .doc/.docx do systému na stránke http://ei.fhi.sk. Príspevky sú recenzované. Redakčná rada zabezpečí interné a externé posúdenie textu príspevku. Autor príspevku je povinný zapracovať pripomienky z posudkov najneskôr do 2 týždňov od doručenia e-mailov so žiadosťou o vykonanie oponentských posudkov v elektronickom systéme časopisu a zaslať príspevok so zapracovanými pripomienkami vo formáte .doc/.docx prostredníctvom elektronického systému časopisu Ekonomika a informatika. Konečné rozhodnutie o publikovaní príspevku urobí redakčná rada časopisu. Autor pred zverejnením príslušného čísla časopisu Ekonomika a informatika odsúhlasí formátovanie elektronickej verzie článku. Fakulta hospodárskej informatiky si vyhradzuje právo zverejniť príspevky schválené redakčnou radou v elektronickej forme časopisu Ekonomika a informatika.

Autorské honoráre sa neplatia. Predložením príspevku do elektronického systému vedeckého časopisu Ekonomika a informatika dáva autor príspevku vydavateľovi právo, aby bezplatne publikoval text príspevku v časopise Ekonomika a informatika v elektronickej forme vo formáte .pdf. 

Prohlášení o soukromí

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.