Rôzne prístupy k vyjadreniu súčasnej hodnoty dôchodkov

  • Tatiana Šoltésová Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomická Univerzita v Bratislave

Abstrakt

V príspevku sa budeme venovať dvom prístupom modelovania diskrétnych a spojitých dôchodkových poistení. Pri modelovaní týchto poistení budeme uvažovať s náhodnou premennou budúca doba života poistenej osoby a netto poistné, čiže súčasnú hodnotu dôchodkových poistení, budeme definovať ako strednú hodnotu definovanej funkcie tejto náhodnej premennej.Ukážeme si, že tieto dva prístupy vedú k rovnakému odvodeniu súčasnej hodnoty spojitého dôchodku a diskrétnych dôchodkov s predlehotným a polehotným vyplácaním dávok.
Publikováno
2019-05-14