Povinné príspevky do Fondu ochrany vkladov ako jeden z faktorov ovplyvňujúcich finančnú situáciu komerčných bánk

  • Oľga Kadlečíková

Abstrakt

Fond ochrany vkladov bol zriadený zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I bol zapísaný dňa 10.10.1996 ako právnická osoba. Fond nie je štátnym fondom a nie je financovaný zo štátneho rozpočtu. Fond je zo zákona poverený zabezpečovaním a výkonom činností súvisiacich s ochranou vkladov fyzických osôb a zákonom vymedzených právnických osôb, uložených v bankách a pobočkách zahraničných bánk , ktoré sú účastníkmi systému ochrany vkladov v Slovenskej republike, a to najmä sústreďovanie finančných príspevkov od bánk a pobočiek zahraničných bánk do Fondu ochrany vkladov a nakladanie s týmito finančnými príspevkami, poskytovanie náhrad za nedostupné vklady v bankách a v pobočkách zahraničných bánk v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom o ochrane vkladov a Všeobecnými podmienkami vyplácania náhrad za zákonom chránené nedostupné bankové vklady.
Publikováno
2019-05-14