Poskytuje účtovná závierka zostavená v súlade s našou legislatívou správnu informáciu o hodnote účtovnej jednotky?

  • Ladislav Kareš
Klíčová slova: Účtovná jednotka, Účtovná závierka, Hodnota podniku, Metódy stanovenia hodnoty podniku

Abstrakt

Príspevok sa zaoberá stanovením hodnoty podniku (účtovnej jednotky) a možnosťami jej zobrazenia pomocou údajov, ktoré poskytuje účtovná závierka. Obsahovo je zameraný na možnosti výpočtu podľa rôznych matematicko-štatistických metód resp. použitia rôznych kritérií pre stanovenie hodnoty podniku. Na základe rôznorodých kritérií je možné modelovať hodnotu podniku tak, aby používatelia informácií z účtovnej závierky vedeli identifikovať pre nich kľúčové informácie a mali možnosť analyzovať faktory, ktoré najviac ovplyvňujú ich požiadavky z hľadiska ich strategického rozhodovania. Poznať hodnotu podniku a jej vývoj možno považovať za kľúčový ukazovateľ efektívnosti jeho riadenia a pre  manažérov podniku (účtovnej jednotky) má nezastupiteľnú úlohu.

Reference

.
Publikováno
2019-12-13