Aktuálne zmeny vo vymedzení krátkodobého finančného majetku

  • Miriama Blahušiaková
Klíčová slova: krátkodobý finančný majetok, komodity, virtuálna mena, servisné poukážky, identifikácia, oceňovanie

Abstrakt

Súčasné obdobie je charakteristické neustálym vývojom v oblasti techniky, výskumu, vývoja, ale taktiež v oblasti ľudských zdrojov a ekonomiky. Na zmeny musí reagovať aj účtovníctvo, ktoré je hlavným zdrojom informácií o ekonomickej situácii účtovnej jednotky. Účtovná legislatíva sa neustále, aj v dôsledku prebiehajúcej globalizácie a celosvetovej harmonizácie, mení. S účinnosťou od 1. októbra 2018, ale najmä od 1. januára 2019 došlo k viacerým výrazným zmenám v oblasti krátkodobého finančného majetku, ktoré sú predmetom príspevku. Cieľom príspevku je poukázať na najdôležitejšie zmeny v identifikácii, oceňovaní a účtovnom zobrazení krátkodobého finančného majetku.  

Reference

žiadne
Publikováno
2019-12-13