Štruktúra vlastného imania kapitálovej obchodnej spoločnosti

  • Anna Šlosárová Katedra účtovníctva Fakulta hospodárskej informatiky
Klíčová slova: vlastné imanie, kapitálová obchodná spoločnosť, položky vlastného imania

Abstrakt

Informácie o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti prezentované v účtovnej závierke sú pre používateľov, najmä pre vlastníkov, jedny z najdôležitejších. V príspevku sa zaoberáme štruktúrou vlastného imania kapitálovej obchodnej spoločnosti. Cieľom príspevku je analyzovať štruktúru vlastného imania teoreticky a overiť splnenie teoretických požiadaviek na vykazovanie informácií o vlastnom imaní v účtovných závierkach konkrétnych akciových spoločností. Na tento účel analyzujeme teoretické východiská skúmania štruktúry vlastného imania kapitálových obchodných spoločností so zameraním na podstatu členenia položiek vlastného imania z hľadiska obchodného práva, pre potreby účtovania a pre potreby vykazovania v súvahe. Poukazujeme tiež na aktuálne osobitosti v oblasti štruktúry vlastného imania kapitálových obchodných spoločností, za ktoré považujeme tvorbu rezervného fondu na vlastné akcie a kapitálového fondu z príspevkov. Správnosť vykázania informácií o vlastnom imaní v položkách rezervný fond na vlastné akcie a kapitálový fond z príspevkov overujeme na účtovných závierkach konkrétnych akciových spoločností.

Reference

Príspevok bol spracovaný ako jeden z výstupov riešenia projektu APVV č. APVV-16-0602 „Zvyšovanie relevantnosti účtovných informácií v SR – od nákladov k hodnote“.
Publikováno
2019-12-13