Analýza testovania dosiahnutého vzdelania na Slovensku

  • Daniela Sivašová
Klíčová slova: zhluková analýza, viacrozmerná štatistické metódy, vzdelanie, školstvo

Abstrakt

Vzdelanie v dnešnej dobe patrí medzi najlepšiu investíciu do života človeka a preto táto téma je stále stredobodom záujmu celej spoločnosti. Obsahom príspevku je analyzovanie testovania úspešnosti výsledku maturitných skúšok z matematiky a vybraných jazykov na jednotlivých sledovaných školách okresov Slovenskej republiky pomocou viacrozmerných štatistických metód. Hlavným zámerom je posúdenie posunu úspešnosti týchto vybraných maturitných predmetov v roku 2015 a 2017.

Reference

1) HEBÁK, P. a kolektív. Vícerozměrné statistické metody [3]. Praha : Informatorium, 2005. 255 s. ISBN 80-7333-039-3.
2) LUBYOVÁ, SODOMOVÁ. 2016. Sociálna štatistika. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm.
3) NÚCEM. 2008. „Maturita.“ V elektronickej forme [online]. Dostupné na internete: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita.
4) ŘEZÁNKOVÁ, H. – HÚSEK, D. – SNÁŠEL, V. Shluková analýza dat. 2. rozšíř. vyd. Praha: Professional Publishing, 2009. 218 s. ISBN 978-80-86946-81-8.
5) STANKOVIČOVÁ I. – VOJTKOVÁ M. Viacrozmerné štatistické metódy s aplikáciami. Bratislava : Iura Edition, 2007. 261 s. ISBN 978-80-8078-152-1.
6) ŠOLTÉS E. Regresná a korelačná analýza s aplikáciami. Bratislava : Iura Edition, 2008. 285 s. ISBN 978-80-8078-163-7.
Publikováno
2019-12-13