Analýza produktivity práce v sieti pohostinstva veľkých podnikov na Slovensku

  • Ján Bolgáč
Klíčová slova: Tržby, Produktivita práce, Sieť pohostinstva

Abstrakt

Produktivita práce je jedným z hlavných ukazovateľov neustáleho zvyšovania výkonnosti a predpokladom úspešnej realizácie cieľov podnikov. Jej meraním sa hodnotí efektívnosť a účinnosť použitých zdrojov, produktivita sa tak stáva najschodnejšou cestou udržateľného rastu. Rast produktivity práce zabezpečí rast podniku a tým aj rast životnej úrovne jej pracovníkov. Rast produktivity vedie k znižovaniu nákladov a vďaka tomu umožňuje zvyšovanie zisku. Narastajúci počet výstupov pri rovnakom alebo zníženom počte vstupov zapríčiňuje rast produktivity práce.

Reference

1. GALI, J. (1999). Technology, employment and the business cycle: Do technology shocks: explain aggregate fluctuations. American Economic Review, 89(1).
2. CHAJDIAK, J. a kol. (1989). Ekonomická štatistika Príklady. Bratislava: Alfa, 1989. ISBN 80-05-00113-4.
3. KLEČKA, J. (2008). Produktivita a její měření – nové přístupy. Ekonomika a management [online]. http://www.ekonomikaamanagement.cz/cz/clanek-produktivita-a-jeji-mereni-nove-pristupy.html.
4. KRAUSZOVÁ, A. (2007). Techniky a prístupy podporujúce rast produktivity. In: Novus scientia, ISBN 978-80-8073-922-5.
5. SODOMOVÁ, E. a kol. (2019). Hospodárska štatistika II. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm. ISBN 978-80-225-4607-2.
6. SODOMOVÁ, E. a kol. (2013). Štatistika pre bakalárov. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM. ISBN 978-80-225-3614-1.
7. VOJTKOVÁ, M. a kol. (2016). Demografia podnikov. Teoretické aspekty a empíria. In: Monografia vedeckých statí projektu VEGA 1/0501/14 Teoretické a praktické aspekty podniku z pohľadu demografie – nástroj hodnotenia zmien v ekonomickom raste a zamestnanosti. Pardubice. Univerzita Pardubice. ISBN 978-80-7560-029-8 (5).
8. www.statistics.sk
Publikováno
2020-06-02