Subjekty verejného záujmu v kontexte právnej úpravy účtovníctva a audítorstva

  • Lucia Ondrušová Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta hospodárskej informatiky Katedra účtovníctva a audítorstva

Abstrakt

Subjekty verejného záujmu sú chápané ako účtovné jednotky, ktoré sa riadia právnou úpravou účtovníctva ako aj právnou úpravou audítorstva. Obe právne úpravy však definujú subjekty verejného záujmu odlišne. Časť subjektov verejného záujmu sú chápané v oboch právnych úpravách rovnako a považujú sa za subjekty verejného záujmu a časť z nich nie resp. je to odlišné v závislosti od konkrétnej právnej úpravy. A aj keď účtovníctvo a audítorstvo sú samostatné oblasti skúmania, je medzi nimi prepojenie a audítorstvo je významným spôsobom závislé od účtovníctva, nakoľko jeho úlohou je skúmať a analyzovať účtovníctvo konkrétnej účtovnej jednotky. Vzhľadom k ich prepojeniu ako aj samotnej oblasti skúmania by bolo vhodné, aby obe právne úpravy považovali za subjekty verejného záujmu rovnakú skupinu účtovných jednotiek, nakoľko jednotlivé právne úpravy majú špecifické požiadavky práve na túto skupinu účtovných jednotiek, ktorými sú subjekty verejného záujmu. 

Biografie autora

Lucia Ondrušová, Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta hospodárskej informatiky Katedra účtovníctva a audítorstva
Katedra účtovníctva a audítorstvaodborný asistent
Publikováno
2017-11-27
Sekce
Clanky