Súčasný prístup ku konsolidovanej účtovnej závierke v Slovenskej republike a v Českej republike

Autoři

  • Renáta Hornická Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta hospodárskej informatiky Katedra účtovníctva a audítorstva
  • Libor Vašek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetníctví Katedra finančního účetníctví a auditingu

Abstrakt

V dôsledku implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú sa smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS nastali v podmienkach Slovenskej republiky a Českej republiky ako členských štátov Európskej únie zmeny v oblasti konsolidovanej účtovnej závierky, ktoré boli vyvolané implementáciou tejto smernice do účtovnej legislatívy obidvoch krajín. Podľa novelizovaných účtovných predpisov postupovali materské účtovné jednotky prvýkrát pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky za kalendárny rok 2016 alebo za hospodársky rok začínajúci v priebehu roku 2016. Článok prezentuje a analyzuje prístup ku konsolidovanej účtovnej závierke v Slovenskej republike a v Českej republike po zmene účtovných predpisov  od 1. 1. 2016,  porovnáva nový stav so stavom do 31. 12. 2015 a poukazuje na prípadné rozdiely medzi Slovenskou republikou a Českou republikou v oblasti konsolidovanej účtovnej závierky.

Stahování

Publikováno

2018-11-29

Číslo

Sekce

Clanky