Zoskupenie krajín EÚ podľa konceptov materiálnej deprivácie

Autoři

  • Mária Vojtková Ekonomická univerzita v Bratislave, FHI, KŠ

Abstrakt

Chudoba patrí k jedným z najväčších problémov rozvojových krajín, ale stretávame sa s ňou aj v rozvinutých krajinách Európskej únie. Tento príspevok sa zaoberá analýzou jedného z čiastkových indikátorov chudoby, ktorým je materiálna deprivácia. Pod pojmom deprivácia rozumieme pocit nedostatku, stratu alebo neschopnosť dovoliť si určený štandard. Hlavným cieľom príspevku je poukázať na rozdiely v priestorovom zoskupení krajín EÚ v závislosti od použitia dvoj alebo trojdimenzionálneho prístupu merania materiálnej deprivácie, identifikovať skupiny krajín a porovnať ich  pomocou zhlukových centroidov. Samotná analýza bude založená na štatistickom zisťovaní o príjmoch a životných podmienkach na Slovensku (EU SILC 2015) s využitím štatistického analytického systému SAS Enterprise Guide 5.1.

Stahování

Publikováno

2018-11-29

Číslo

Sekce

Clanky