Registrovaný sociálny podnik v postavení neziskovej účtovnej jednotky

  • Alena Kordošová
Klíčová slova: sociálna ekonomika, registrovaný sociálny podnik, servisné poukážky, nezisková účtovná jednotka

Abstrakt

Registrovaný sociálny podnik je subjektom sociálnej ekonomiky, ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu. Subjektom sociálnej ekonomiky sa môžu stať zákonom vymedzené neziskové účtovné jednotky ako aj obchodné spoločnosti, družstvá alebo fyzické osoby – podnikatelia, ktorí sú zamestnávateľom. Objektom nášho skúmania je registrovaný sociálny podnik v postavení neziskovej účtovnej jednotky, ktorá má osobitné postavenie pri napĺňaní svojho poslania.  Príspevok je zameraný na skúmanie registrovaného sociálneho podniku vo všeobecnosti a osobitne v podmienkach neziskových účtovných jednotiek. Cieľom skúmania registrovaného sociálneho podniku je poukázať na jeho význam a analyzovať jeho osobitosti ako neziskovej účtovnej jednotky.

Reference

.
Publikováno
2020-12-14