Komplexné riešenie predaja podniku ako typu kombinácie podnikov v Slovenskej republike

  • Martina Podmanická Fakulta hospodárskej informatiky
Klíčová slova: podnik, predávajúci, kupujúci, zmluva o predaji podniku, reálna hodnota, goodwill

Abstrakt

Predaj podniku je súčasťou širšej problematiky spájania podnikov do väčších ekonomických či právnych celkov. V medzinárodnej účtovnej terminológii je spájanie podnikov známe pod názvom podnikové kombinácie. Cieľom príspevku je komplexne prezentovať a analyzovať problematiku predaja podniku ako jedného z typov kombinácií podnikov v Slovenskej republike z právneho, účtovného a daňového hľadiska. Príspevok objasňuje transakciu predaja podniku ako jednu z možných kombinácií podnikov; ozrejmuje vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých pochopenie je nevyhnutné pre správne účtovné zobrazenie transakcie predaja podniku alebo jeho časti; ponúka komplexné riešenie prevodu vecí, práv a majetkových hodnôt tvoriacich podnik v súlade s Obchodným zákonníkom, ktorý upravuje predovšetkým náležitosti zmluvy o predaji podniku, rieši prechod práv a záväzkov, oznamovacie povinnosti predávajúceho a kupujúceho, zodpovednosť za chýbajúce a vadné veci; zároveň predostiera i komplexné účtovné a daňové riešenie danej problematiky tak z hľadiska predávajúceho ako i kupujúceho podnik alebo jeho časť, ktoré zase vyplýva z platnej účtovnej a daňovej legislatívy.

Reference

bez referencií
Publikováno
2020-12-14