Komparácia zmien účtovných odhadov a chýb podľa IFRS a slovenskej právnej úpravy

  • Nikoleta Baloghová Ekonomická univerzita v Bratislave
Klíčová slova: zmeny v účtovných odhadoch, chyby, ifrs

Abstrakt

Cieľom tohto príspevku je analyzovať a porovnať zistené rozdiely pri zmenách v účtovných odhadoch a pri zistených chybách v účtovníctve podľa slovenskej právnej úpravy a podľa IFRS. V prvej časti sme si definovali zmeny v účtovných odhadoch a chyby podľa IFRS a to konkrétne podľa medzinárodného účtovného štandardu IAS 8 – Účtovné pravidlá, zmeny v účtovných odhadoch a chyby a podľa slovenskej právnej úpravy. Vysvetlili sme rozdiely v pojmoch chyba a zmena v účtovnom odhade. V druhej časti sme si identifikovali priebeh opravy chýb a priebeh zmien v účtovných odhadoch. Následne sme zistené rozdiely porovnali z hľadiska definícií, účtovania či vykazovania v účtovnej závierke v bežnom účtovnom období ako aj v predchádzajúcom účtovnom období. V poslednej časti sme uviedli praktický príklad postupu pri zistení chyby, ktorá bola spôsobená neúmyselne v predchádzajúcom účtovnom období, pričom táto chyba bola nevýznamná. Chybu sme opravili najprv v súlade s nadnárodnou legislatívou a potom aj podľa slovenskej právnej úpravy a porovnali sme prístup oboch legislatív. Uviedli sme praktický príklad zmeny odhadoch rezerv na opravy automobilov.

Reference

Bednárová, B., Šlosárová, A. (2015). Oceňovanie ako metodický prostriedok účtovníctva. Bratislava: Wolters Kluver
Farkaš, R. (2010). Porovnanie IFRS a slovenských účtovných predpisov. Bratislava: KPMG
IAS 8 – Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors. https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias8
Juhaszova, Z., Užík, J. (2014). Zákutia úpravy účtovníctva na Slovensku. Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná konferencia. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM
Kovanicová, D. (2005). Finanční účetnictví:světový koncept: IFRS/IAS. 5.aktualiz. vyd. Praha: Polygon
Krupová, L. (2007). Bilančná politika, zmeny účtovných odhadov a chyby podľa Medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva. Účtovníctvo
Podmanická, M. (2014). Verný a pravdivý obraz a legislatívne požiadavky na jeho dosiahnutie vo svetle súčasných vývojových tendencií finančného účtovníctva. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Medzinárodní vědecké konference: Brno. Nakladatelství: Oeconomica
Schilit, H. M., Perler, J. a Engelhart, Y. (2018). Financial shenanigans: how to detect accounting gimmicks and fraud in financial reports. Fourth edition. New York: McGraw-Hill Education
Sklenka, M., Šlosárová, A., Hornická, R., Blahušiaková, M. (2019) Účtovníctvo
podnikateľských subjektov II. Bratislava: Wolters Kluver (Iura Edition)
Soukupová, B. a kolektív. (2008). Účtovníctvo vo finančnom riadení. Bratislava: Súvaha
Šlosárová, A. (2006). Analýza účtovnej závierky. Bratislava: Iura Edition
Šlosárová, A., Blahušiaková, M., (2017). Analýza účtovnej závierky. Wolters Kluwer. Bratislava
Tumpach, M. (2006). Medzinárodné štandardy na zostavenie účtovnej závierky IFRS/IAS. Bratislava: Iura Edition
Publikováno
2020-12-14