Vplyv krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19 na účtovné jednotky podnikajúce v odvetví cestovného ruchu

Autoři

  • Miriama Blahušiaková

Klíčová slova:

cestovný ruch, kríza COVID-19, finančné zdravie, tržby, výsledok hospodárenia

Abstrakt

Od jari roku 2020, keď sa na Slovensku objavil prvý pozitívny prípad nákazy vírusom SARS Cov-2, prešlo Slovensko už dvoma vlnami pandémie a momentálne sa nachádza na prahu tretej vlny. Viaceré reštrikčné opatrenia, lockdown ekonomiky sa negatívne podpísali na finančnej situácii účtovných jednotiek. Prvotné prognózy predpovedali, že najviac postihnutým odvetvím bude odvetvie cestovného ruchu (gastrosektor). Ako vyplynulo z nášho prieskumu, tieto prognózy sa nemýlili, vzhľadom na to, že v tomto odvetví až 73,8 % účtovných jednotiek zaznamenalo v účtovnom období 2020 pokles tržieb v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím a viac ako 56 % účtovných jednotiek dosiahlo tržby nižšie o viac ako 40 %. Najviac postihnutých účtovných jednotiek z gastrosektora sídlilo v okresoch Bratislavského kraja.

Reference

Bečka, M. (2020). Vplyv súčasnej globálnej pandémie SARS-CoV-2 na zamestnanosť v ekonomike Slovenskej republiky: <The> Impact of the Current Global Pandemic of SARS-CoV-2 on Employment in the Slovak Economy. Ekonomické Rozhľady: Vedecký Časopis Ekonomickej Univerzity V Bratislave, 49(2), 188-214.
Berger, Z. D., Evans, N. G., Phelan, A. L., & Silverman, R. D. (2020). Covid-19: control measures must be equitable and inclusive. BMJ, 368:m1141.
Blahušiaková, M. (2020). Vplyv uzavretia ekonomiky v rámci 1. vlny epidémie COVID-19 na ekonomickú situáciu subjektov v Slovenskej republike: The Impact of Economic Lockdown Within the 1st Wave of Epidemics COVID-19 on the Economic Situation of Subjects in the Slovak Republic. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach: recenzovaný zborník - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava, 19-29.
Blahušiaková, M. (2021a). Impact of COVID-19 Crises on Accounting Entities Providing Accommodation Services in Slovakia. Proceedings. 13, Financial Management of Firms and Financial Institutions: International Scientific Conference, 7-16.
Blahušiaková, M. (2021b). Impact of COVID-19 Outbreak on Accounting Entities Providing Beverage Service Activities. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 7.-9. septembra 2021, (Skalica, Slovensko), 14-19.
Cohen, M. J. (2020). Does the COVID-19 outbreak mark the onset of a sustainable consumption transition? Sustainability: Science, Practice and Policy, 16:1, 1-3.
Donthu, N., & Gustafsson, A. (2020). Effects of COVID-19 on business and research. Journal of Business Research, vol.117, pp. 284-289.
Finstat (2020). Analýza sektorov priamo ohrozených koronavírusom. Retrieved September 25, 2021 from
https://finstat.sk/analyzy/analyza-sektorov-priamo-ohrozenych-koronavirusom
Finstat (2021). [Online] Available at: www.finstat.sk (Accessed: July 19, 2021).
Fraccascia, B., & Alvarado, C. (2020). The Impact of Events Moved, Cancelled due to Pandemic. Retrieved from: https://www.costar.com/article/1783525953
Gallego, V., Nishiura, H., Sah, R, & Rodriguez-Morales, A. J. (2020). The COVID-19 outbreak and implications for the Tokyo 2020 Summer Olympic Games. Travel Medicine and Infectious Disease, Volume 34, 101604, https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2020.101604.
Gomes, P. (2021). Financial and non-financial responses to the Covid-19 pandemic: insights form Portugal and lessons for future. Public Money & Management, 1-3.
Ivanov, S., & Stavrinoudis, T. A. (2018). Impacts of the refugee crisis on the hotel industry: Evidence from four Greek islands. Tourism Management, 67, 214-223.
Ižip, R. (2020). Slováci ostali doma, cestovné kancelárie majú hlavu v smútku. TREND, 29(37), 14-15.
Janko, M. (2020). Vírus vymazal tri roky prosperity. Nezamestnanosť aj HDP sa v dôsledku pandémie dostali na úrovaň roku 2017. TREND, 29(35), 66.
Kekely, F. (2020). Hotely a reštiky sa sťažujú: Ak prísne opatrenia potrvajú, finančná pomoc štátu je zbytočná. Retrieved from: https://www.startitup.sk/hotely-a-restiky-sa-stazuju-ak-prisne-opatrenia-potrvaju-finacna-pomoc-statu-je-zbytocna/
Kordošová, A. (2021). The Impact of the Coronavirus Crisis on the Recipients of the Share of the Tax Paid. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 7.-9. septembra 2021, (Skalica, Slovensko), 68-72.
Kullová, Z. (2020). Druhý lockdown už hotelieri nezvládnu. TREND, 29(37), 22-23.
Leite, H., Hodgkinson I. R., & Gruber, T. (2020). New development: ‘Healing at a distance’ – telemedicine and COVID-19. Public Money & Management, vol.40(6), pp. 483-485.
Memon, S. U. R., Pawase, V. R., Pavase, T. R., & Soomro, M. A. (2021). Investigation of COVID-19 Impact on the Food and Beverages Industry: China and India Perspective. Foods, 10(5), 1069.
Michalková, T. (2020, April 7). Firmy už nahlasujú prepúšťanie. Pomoc vlády nepresvedčila. Retrieved September 25, 2021 from
https://ekonomika.pravda.sk/firmy-a-trhy/clanok/547973-firmy-uz-nahlasuju-prepustanie-pomoc-vlady-nepresvedcila/
Ministerstvo dopravy a výstavby SR (mindop, 2021). Schéma pomoci v cestovnom ruchu II. etapa [Online]. Available at: https://www.mindop.sk/cestovnyruch (Accessed: 16 June 2021).
Pawlicz, A. (2012). Zarza˛dzanie kryzysowe w turystyce na poziomie lokalnym na przykładzie skazenia wody morskiej w ´Swinouj´sciu w sierpniu 2010 roku [Crisis management in tourism at the local level. The case of water pollution in ´Swinouj´scie, Poland in August 2010]. International Journal of Management and Economics. 35, 157–171.
Pomoc pre gastro (2021). Gastro uprostred strategickej sezóny: Chýbajú nám hostia. Available at: https://www.pomocpregastro.sk/gastro-uprostred-strategickej-sezony-chybaju-nam-hostia/
Shafi, M., Liu, J., & Ren, W. (2020). Impact of COVID-19 pandemic on micro, small, and medium-sized Enterprises operating in Pakistan. Research in Globalization, vol.2, 100018.
Shen, H., Fu, M., Pan, H., Yu, Z., y Chen, Y. (2020). The impact of the COVID-19 Pandemic on Firm Performance. Emerging Markets Finance and Trade, vol.56(10), pp. 2213-2230.
Slašťanová, K. (2021). AKTUÁLNE: 78% Gastro prevádzok stále nedostalo podporu zo schémy pomoci pre cestovný ruch (výsledky prieskumu čerpania štátnej pomoci v gastre). Available at: https://menucka.sk/magazin/78-gastro-prevadzok-stale-nedostalo-podporu-zo-schemy-pomoci-pre-cestovny-ruch-vysledky-unikatneho-prieskumu-cerpania-statnej-pomoci-v-gastre/
TASR (2021). Prieskum: Ďalšiu vlnu koronakrízy nemusí prežiť až 52 % gastropodnikov. Available at: https://www.teraz.sk/ekonomika/prieskum-dalsiu-vlnu-koronakrizy-by/580986-clanok.html
ZMPS (2020, Marec 26). Dve tretiny malých firiem vydržia bez prijatia opatrení najviac mesiac. Retrieved September 25, 2021 from
https://www.podnikajte.sk/financie-na-podnikanie/dve-tretiny-malych-firiem-vydrzia-bez-prijatia-opatreni-najviac-mesiac

Stahování

Publikováno

2021-12-17