Prijímatelia asignačnej dane v čase koronakrízy

Autoři

  • Alena Kordošová

Klíčová slova:

asignačná daň, prijímatelia, združenia, neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy

Abstrakt

Primárnou podmienkou fungovania neziskových účtovných jednotiek je zabezpečenie si dostatočných zdrojov financovania. Jedným z dôležitých zdrojov financovania pre neziskové účtovné jednotky je aj asignačná daň, ktorá predstavuje prijatý podiel zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Príspevok je zameraný na skúmanie prijímateľov asignačnej dane vo všeobecnosti a osobitne v čase koronakrízy v podmienkach vybraných druhov neziskových účtovných jednotiek. Cieľom príspevku je poukázanie na význam a osobitosti prijímateľov asignačnej dane ako špecifických účtovných jednotiek so zreteľom vplyvu koronakrízy na finančné zdravie týchto neziskových účtovných jednotiek.

Reference

[1] Blahušiaková, M. (2020). Vplyv uzavretia ekonomiky v rámci 1. vlny epidémie COVID-19 na ekonomickú situáciu subjektov v Slovenskej republike: <The> Impact of Economic Lockdown Within the 1st Wave of Epidemics COVID-19 on the Economic Situation of Subjects in the Slovak Republic. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach: recenzovaný zborník - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava, 19-29.
[2] Blahušiaková, M., & Ondrušová, L. (2020). Lockdown a jeho dopady na ekonomické subjekty v Slovenskej republike. Ekonomika a informatika: vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI, 18(2), 29-46.
[3] Hladika, M., & Mokošová, D., & Molín, J. (2017) Comparison of national accounting framework - the case of Croatia, Slovakia and Czechia. Economy of Eastern Croatia - vision and growth : 6th International scientific symposium : Osijek, 25th -27th May 2017, Croatia. – Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, 1028-1044.
[4] https://finstat.sk/databaza-neziskoviek
[5] Máziková, K., & Antalová, R. (2020). Reducing Economic Impact of COVID-19 Pandemic from Accounting Entity Perspective. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace: sborník z mezinárodní vědecké konference, Slapy, 8.-10. září 2020, 116-120.
[6] Molokáč, T., & Hagara, E. (2015). Dve percentá informácií o asignácii. Inštitút finančnej politiky. Komentár 2015/05.
[7] Opatrenie MF SR č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov.
[8] Opatrenie MF SR č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov.
[9] Opatrenie MF SR č. MF/17616/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto ukladania individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania v znení neskorších predpisov.
[10] Štatistiky 2 % z dane (2021). Dostupné na: http://www.dvepercenta.sk/stats.php
[11] Výsledky za predchádzajúce roky (2021). Dostupné na: http://rozhodni.sk/prijimatel/databazy/
[12] Výška poukázaného podielu zaplatenej dane (2021). Dostupné na: https://podpora.financnasprava.sk/283818-V%C3%BD%C5%A1ka-pouk%C3%A1zan%C3%A9ho-podielu-zaplatenej-dane
[13] Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
[14] Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Stahování

Publikováno

2021-12-17