Vývoj spoločností v kríze pred pandémiou COVID-19

Autoři

  • Lucia Ondrušová

Klíčová slova:

Spoločnosť v kríze, vlastné imanie, záväzky.

Abstrakt

V Slovenskej republike sa od roku 2016 posudzujú obchodné spoločnosti aj z hľadiska inštitútu spoločnosti v kríze. Spoločnosťou v kríze sa chápe spoločnosť, ktorá je v úpadku alebo ktorej úpadok hrozí. Posudzovanie spoločnosti v kríze vieme zistiť v prípade hroziaceho úpadku a v prípade úpadku v dôsledku predĺženia spoločnosti (záporného vlastného imania) z údajov účtovnej závierky obchodnej spoločnosti. V prípade, ak sa obchodná spoločnosť dostane do krízy, je potrebné uskutočniť rôzne opatrenia z pozícií manažérov, vlastníkov resp. investorov, ktoré zabezpečia zlepšenie situácie spoločnosti a to predovšetkým navýšenia vlastného imania alebo zníženia záväzkov spoločnosti. Možností riešia spoločnosti v kríze je niekoľko avšak všetky závisia od typu obchodnej spoločnosti a finančných možností spoločníkov, akcionárov spoločnosti.

Reference

Literatúra
[1] Mateášová, M. – Meluchová, J. (2015). The ethical aspect of the business in insurance in the conditions of a globalized financial market. In Financial management of firms and financial institutions [elektronický zdroj] : proceedings : 10th international scientific conference : 7th - 8th september 2015, Ostrava, Czech Republic: VŠB - Technical university of Ostrava, 2015. pp 783 - 790.
[2] Parajka, B. (2015). Are Information Needs of Financial Entities served by Financial Statements in the Slovak Republic. In Financial management of firms and financial institutions [elektronický zdroj] : proceedings : 10th international scientific conference : 7th - 8th september 2015, Ostrava, Czech Republic: VŠB - Technical university of Ostrava, 2015. pp 950 - 957.
[3] Šlosárová, A. - Blahušiaková, M. (2017). Analýza účtovnej závierky. Bratislava: Wolters Kluwer. 2017. ISBN 978-80-8168-589-7.
[4] Vašeková, M. (2016). Contributions to capital and loans from shareholders in terms of commercial law, accounting and tax legislation in Slovakia. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z 16. mezinárodní vědecké konference : Vranov nad Dyjí, Česko, 13. - 15. září 2016, Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, pp 195-199.
[5] Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
[6] Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
[7] Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
[8] Opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, v znení neskorších predpisov.
[9] Register účtovných závierok – dostupné na registeruz.sk

Stahování

Publikováno

2021-12-17