Finančné zaťaženie slovenských domácností splácajúcich hypotéku

  • Eva Kotlebová
Klíčová slova: splátka_istiny_hypotekárneho_úveru, zaťaženosť_domácnosti, analýza_ rozptylu, viacnásobné_porovnávanie

Abstrakt

Príspevok sa zaoberá analýzou domácností splácajúcich hypotekárny úver, pričom predmetom analýzy sú tri ukazovatele (jeden absolútny a dva relatívne) vyjadrujúce zaťaženosť týchto domácností splácaním hypotéky. Popri samotných ukazovateľoch sa analyzuje aj vplyv niektorých faktorov, ktoré majú potenciál ovplyvniť hodnoty ukazovateľov. Dátovým zdrojom analýzy sú údaje pochádzajúce z výberového zisťovania EU SILC. V príspevku sú využité induktívne a viacrozmerné štatistické metódy.

Reference

[1] Labudová, V. (2018). Regionálne rozdiely v sociálnom bývaní v Slovenskej republike. [online]. [14.07. 2017]. Dostupné na internete:
[2] Labudová, V., Sipková, Ľ. (2018). Cenová dostupnosť bývania v Európskej únii a na Slovensku. Brno: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie RESPO2018
[3] Pacáková, V. a kol. (2012). Štatistická indukcia pre ekonómov. Bratislava: vydavateľstvo EKONÓM
[4] Stankovičová, I., Vojtková, M. (2007). Viacrozmerné štatistické metódy s aplikáciami. Bratislava: IURA Edition
[5] Eurostat, Statistics Explained (2019). Štatistika bývania. Dostupné z https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Housing_statistics/sk#Cenov.C3.A1_dostupnos.C5.A5_b.C3.BDvania, (25.8.2019)
[6] NBS. (2019). Ceny nehnuteľností na bývanie podľa krajov. Dostupné z https://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/vybrane-makroekonomicke-ukazovatele/ceny-nehnutelnosti-na-byvanie/ceny-nehnutelnosti-na-byvanie-podla-krajov (15.8.2019).
[7] NBS. (2019). Vývoj cien nehnuteľností na bývanie v SR. Dostupné z https://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/vybrane-makroekonomicke-ukazovatele/ceny-nehnutelnosti-na-byvanie/vyvoj-cien-nehnutelnosti-na-byvanie-v-sr (15.8.2019).
[8] Profesia. (2019). Ako sa vyvíjali platy zamestnancov na Slovensku v roku 2016?. Dostupné z https://www.platy.sk/analyzy/ako-sa-vyvijali-platy-zamestnancov-na slovensku-v-roku-2016/50253 (15.8.2019)
Publikováno
2019-12-13