Využitie replikačného portfólia pre určenie trhového rizika

  • Ivana Faybíková Ekonomická univerzita v Bratislave
Klíčová slova: Replicating portfolio, Market risk, Financial instruments, Value at Risk

Abstrakt

Príspevok sa venuje replikačnému portfóliu a jeho významu pri určovaní trhového rizika v rámci životného poistného portfólia vybranej komerčnej poisťovne. V príspevku definujeme replikačné portfólio, podmienky pre jeho použitie aj ako ekonomické a neekonomické predpoklady. V závere príspevku je ukázaný reálny príklad výpočtu trhového rizika pre tri modely – kapitálovú poziadavku na solventnosť podľa direktívy Solventnosť II, švajčiarky model Swiss Solvency Test a interný model komerčnej poisťovne Zurich Insurance Group, Ltd. – Zurich Economic Capital Model. Trhové riziko a jeho určenie tvorí významnú časť pri odhadovaní ekonomického kapitálu poisťovne.

Reference

[1] CIPRA, Tomáš. Riziko ve financích a pojišťovnictví: Basel III a Solvency II. Praha : Ekopress, 2015. 515 s., ISBN 978-80-87865-24-8
[2] FAYBÍKOVÁ, Ivana. 2017. Vybraná finančná analýza komerčnej poisťovne. [bakalárska práca]. Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017.
[3] ZURICH INSURANCE COMPANY, Ltd. - REPLICATING PORTFOLIO TEAM. Replicating Portfolios with Applications. Bratislava, 2018. 92 s.
[4] ZURICH INSURANCE GROUP, Ltd. Life Actuarial Autumn School: Risk Quantification. Bratislava, 2018. 82 s.
[5] ZURICH INSURANCE GROUP, Ltd. Non-hedgeable Market risk Methodology. Zurich, 2017. 12 s.
[6] ZURICH INSURANCE GROUP, Ltd. RP Optimizer: Mathematical Document. Zurich, 2015. 57 s.
[7] ZURICH INSURANCE GROUP, Ltd. Life Replicating Portfolios: Technical Documentation. Zurich, 2017. 47 s.
[8] European Commission. Asset-liability Mismatch Risk. [online]. Solvency II Glossary. Dostupné na:

[9] IAS 32 – Finančné nástroje : prezentácia. Finančný nástroj. [online]. Dostupné na:
[10] James Chen. Conditional Value at Risk (CVaR). [online]. Investopedia. Dostupné na:
[11] FAYBÍKOVÁ, Ivana. 2019. Odhad kapitálovej požiadavky na solventnosť pre trhové riziko použitím replikácie portfólia. [diplomová práca]. Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019.
Publikováno
2020-06-02