Analýza vplyvu demografických faktorov na ekologické cítenie obyvateľov Slovenska

  • Ondrej Dúžik Ekonomická univerzita v Bratislave, KŠ, FHI
  • Romana Šipoldová Katedra štatistiky, FHI, EU
Klíčová slova: environmentálne faktory, ekologické cítenie, logistická regresia

Abstrakt

V súčasnosti je veľmi aktuálna otázka ochrany životného prostredia a popularita ECO (priateľských ku životnému prostrediu) produktov narastá. Po celom svete sú známe rôzne združenia a protestné stretnutia na ochranu planéty. Je pravda, že príroda je v skutočnom ohrození. Vnímame však, že táto téma je skutočne prijímaná iba určitou skupinou obyvateľov a na to, aby sme dokázali uskutočniť radikálnejšie riešenia je potrebné identifikovať reálnych promotérov (vyznávačov) a druhú skupinu ľudí, ktorým nie je táto otázka blízka. Existuje mnoho štúdií, ktoré sa tejto téme venujú. My sme sa zamerali na údaje o slovenskej populácii. Skúmali sme, čo sú demografické a geografické faktory, ktoré významne charakterizujú ekologické cítenie ľudí. Je stále aktuálne tvrdenie, že preferovanie produktov priateľských ku životnému prostrediu je len otázkou peňazí? Pre zistenie významných charakteristík sme zvolili metódu logistickej regresie. Pomocou nej sme dokázali významnosť, resp. nevýznamnosť jednotlivých faktorov, ale aj rozdiely v príslušných kategóriách. Výsledky nášho výskumu prinesú lepšie pochopenie charakteristík obyvateľov Slovenska, ktorí sú ochotní žiť zdravšie a priplatiť si za produkty priateľského ku životnému prostrediu.

Reference

DSDG (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development .:. Sustainable Development Knowledge Platform. Retrieved January 30, 2020, from https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
Európska komisia (2019). Ekologický dohovor - Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov (COM 2019 640 final, 25 p.). Brusel: Európska komisia. Retrieved January 2020, from https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF
Manget, J., Roche, C., & Munnich, F. (2009). Capturing the Green Advantage for Consumer Companies (Vol. 1, 26 p.). Boston, MA: The Boston Consulting Group, Inc. Retrieved January 2020, from https://www.bcg.com/documents/file15407.pdf
Stankovičová, I., & Vojtková, M. (2007). Viacrozmerné štatistické metódy s aplikáciami. (261 p.). Bratislava: IURA Edition.
Von der Leyen, U. (2018). Ambicióznejšia Únia – Môj plán pre Európu. (2018). Retrieved January 22, 2020, from https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_sk.pdf
Publikováno
2020-06-02