Alternatívne programové produkty na výučbu lineárneho programovania

  • Ivan Brezina
  • Juraj Pekár
  • Marian Reiff
Klíčová slova: lineárne programovanie, MS Excel, POM-QM for Windows, Simplex V4

Abstrakt

Lineárne programovanie sa orientuje na modelovanie a optimalizáciu akéhokoľvek výrobného procesu alebo systému, ktorý možno opísať pomocou lineárnych funkcií a lineárnych rovníc, resp. nerovníc. Modely a metódy lineárneho programovania patria medzi najčastejšie používané kvantitatívne nástroje na podporu rozhodovacieho procesu. Jeho cieľom je nájsť extrém lineárnej účelovej funkcie pri stanovených obmedzeniach opísaných systémom lineárnych nerovností, resp. rovností. Modely a metódy lineárneho programovania predstavujú základ vzdelávania v oblasti využitia kvantitatívnych prístupov na ekonomických a technických univerzitách vo svete. Pri výučbe možno použiť rozličné softvérové produkty, ktoré umožňujú pochopiť podstatu lineárneho programovania tak v jeho grafickej, ako aj numerickej podstate. Na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave sa vo vzdelávacom procese používajú rôzne programové produkty, ako MS Excel, POM-QM for Windows a Simplex V4, ktoré sú v príspevku popísané a prezentované sú ich výhody a nevýhody.

Reference

[1] Anderson, D. R., Sweeney, D. J., Williams, T. A., Camm, J. D. & Cochran, J. J. (2018). An introduction to management science: quantitative approach. Cengage learning.
[2] Betteridge, D. Wade, A.P. & Howard, A.G. (1985). Reflections on the modified simplex I., II. Talanta, Volume 32, Issue 8, pp. 709-734.
[3] Brezina, I. &Pekár, J. (2019). Úvod do operačného výskumu I. Bratislava: LetraEdu.
[4] CPLEX (https://www.ibm.com/products/ilog-cplex-optimization-studio).
[5] Drábeková, J. (2019). Geogebra a grafické riešenie úloh lineárneho programovania. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu, Katedra matematiky.
[6] Džama, J. (2015): Podpora pre riešenie úlohy lineárneho programovania. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta.
[7] GAMS (General Algebraic Modeling System) (https://www.gams.com/).
[8] Gurobi (https://www.gurobi.com/).
[9] Jablonský, J. (2002). Operační výzkum. Praha: Professional Publishing.
[10] Lingo (https://www.lindo.com/index.php/products/lingo-and-optimization-modeling).
[11] Nelder, J.A. & Mead, R. (1965). A simplex method for function minimization. Comput. J., 7, pp. 308–313.
[12] Routh, M.W., Swartz, P.A. & Dentón, M.B. (1977). Performance of the super modified simplex. Analyt. Chem. 49, pp. 1422-1428.
[13] Stevenson, W. J., & Sum, C. C. (2014). Operations management (Vol. 10). New York, NY: McGraw-Hill/Irwin.
[14] Taha, H. A. (2011). Operations research: an introduction (Vol. 790). Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson/Prentice Hall.
15] Visual Math (http://www.visualmath.com/)
[16] Weiss, H. J. (2009). POM-QM for Windows: including POM for Windows and QM for Windows.
[17] windowsreport.com/linear-programming-software.
Publikováno
2020-06-02