Bývanie a životné podmienky Rómov na Slovensku

  • Daniela Sivašová

Abstrakt

Slovensko odhadom patrí medzi krajiny Európy, kde je podiel rómskej populácie na celkovom počte obyvateľstva jeden z najvyšších. Preto je dôležité tomuto problému venovať systematickú pozornosť a riešenie. Predložený príspevok sa zaoberá iba časťou tejto obšírnej problematiky. Venuje sa riešeniu problému bývania a životných podmienok Rómov na území Slovenska. Analýza sa zameriava na obce, ktoré sú z prevažnej časti obývané rómskym obyvateľstvom. Na riešenie tohto problému bola využitá štatistická metóda, zhluková analýza. Pomocou nej boli sledované obce zaradené do štyroch zhlukov podľa sledovaných ukazovateľov životnej úrovne. Výsledky zhlukovej analýzy môžu štátne orgány využiť na posúdenie prioritného smerovania hmotnej podpory pre tieto obce.
Publikováno
2017-11-27
Sekce
Clanky