Novelizácia účtovníctva v oblasti zlúčenia a splynutia obchodných spoločností v nadväznosti na novelizáciu Obchodného zákonníka

Autoři

  • Petra Srnišová Ekonomická univerzita v Bratislave
  • Katarína Máziková Ekonomická univerzita v Bratislave

Abstrakt

Dve alebo viac obchodných spoločností sa môžu dohodnúť na zlúčení alebo splynutí. Zlúčenie a splynutie sú spôsoby zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie, keď dochádza k zániku jednej alebo viacerých obchodných spoločností a ich majetok, záväzky a vlastné imanie prechádzajú na nástupnícku obchodnú spoločnosť. Zlúčenie aj splynutie obchodných spoločností možno považovať za pomerne zložitý proces, či už z hľadiska času alebo úkonov nevyhnutných pre dosiahnutie cieľa. V príspevku sa budeme zaoberať aktuálnymi povinnosťami obchodných spoločností pri zlúčení a splynutí z pohľadu povinnosti precenenia majetku a záväzkov na reálnu hodnotu a následnej povinnosti obchodnej spoločnosti prehodnotiť svoje zatriedenie do jednej z veľkostných skupín.

Biografie autora

Petra Srnišová, Ekonomická univerzita v Bratislave

 Fakulta hospodárskej informatiky, Katedra účtovníctva a audítorstva 

Katarína Máziková, Ekonomická univerzita v Bratislave

Fakulta hospodárskej informatiky, Katedra účtovníctva a audítorstva

Stahování

Publikováno

2018-11-29

Číslo

Sekce

Clanky