Analýza ekvivalentného disponibilného príjmu slovenských domácností s využitím príkazov CONTRAST a LSMEANS v procedúre GLM

  • Martina Košíková KŠ FHI EUBA
  • Erik Šoltés
Klíčová slova: EU-SILC, ekvivalentný disponibilný príjem, všeobecný lineárny model, marginálne stredné hodnoty

Abstrakt

Kvalita životnej úrovne obyvateľstva je posudzovaná prostredníctvom rôznych indikátorov, pričom v príspevku sme sa zamerali na ekvivalentný disponibilný príjem domácností z pohľadu faktorov ako sú napríklad status ekonomickej aktivity, úroveň vzdelania, zdravotný stav, typ domácností z hľadiska počtu členov zdieľajúcich jednu domácnosť, taktiež aj stupeň urbanizácie alebo kraj, z ktorého domácnosť pochádza. Na základe databázy EU-SILC 2018 a využitím softvéru SAS Enterprise Guide aplikujeme metódy všeobecných lineárnych modelov na posúdenie vplyvu vybraných ukazovateľov na výšku ekvivalentného disponibilného príjmu domácností Slovenskej republiky. Zároveň sa pri analýze zameriame aj na využitie viacerých dostupných príkazov, prostredníctvom ktorých vieme získať ďalšie informácie popisujúce vzťahy medzi predmetným ukazovateľom a posudzovanými faktormi.

Reference

[1] Anyaegbu, G. (2010). Using the OECD equivalence scale in taxes and benefits analysis [online]. Dostupné na: https://link.springer.com/content/pdf/10.1057/ elmr.2010.9.pdf [cit. 2020-04-03].
[2] Atkinson, A. B., Rainwater, L. & Smeeding, T. M. (1995). Income Distribution in OECD Countries [online]. Paris, France, [cit. 2020-04-03].
[3] Bellu, L. G. (2005). Equivalence Scales: General Aspects [online]. Urbino, Italy, Dostupné na: http://www.fao.org/docs/up/easypol/325/equiv_ scales_general_ 032en.pdf
[cit. 2020-04-02].
[4] Bowley, S. R. (2013). Constructing SAS Contrast/Estimate Statements [online]. University of Guelph, Canada, Dostupné na: https://www.plant.uoguelph.ca/sites/ plant.uoguelph.ca/files/forages/Constructing%20SAS%20EstimateContrast%20Statements-2013.pdf [cit. 2020-02-18].
[5] Howell, D. C. (2010). Statistical Methods for Psychology [online]. Belmont, CA, USA: Cengage Wadsworth, [cit. 2020-03-26].
[6] Chen, H. (2008). Using ESTIMATE and CONTRAST Statements for Customized Hypothesis Tests. SAS Institute Inc. Paper SP09-2008.
[7] Kováčová, Y. & Vlačuha, R. (2019). Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia [online]. Bratislava, [cit. 2020-02-12].
[8] Kováčová, Y. & Vlačuha, R. (2019). Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností v SR [online]. Bratislava, [cit. 2020-02-12].
[9] Lenth, R., V. (2016). Least-squares means: the R package lsmeans. Journal of Statistical Software. 69(1), 1-33.
[10] Littell, R. C., Stroup, W. W., & Freund, R. J. (2010). SAS for Linear Models. 4th ed. Cary, NC: SAS Institude Inc.
[11] Mangiafico, S. S. (2015). An R Companion for the Handbook of Biological Statistics [online]. New Brunswick, NJ, Dostupné na: https://rcompanion.org/documents/ RCompanionBioStatistics.pdf [cit. 2020-04-02].
[12] OECD, (2008). Income Distribution and Poverty in OECD Countries [online]. Paris, France, [cit. 2020-04-05].
[13] Pituch, K. A., & Stevens, J. P. (2015). Applied Multivariate Statistics for the Social Sciences: Analyses with SAS and IBM’s SPSS. Routledge.
[14] Rutherford, A. (2001). Introducing ANOVA and ANCOVA: a GLM Approach. Sage.
[15] Savarese, P. T. & Patetta. J. (2010). An Overview of the CLASS, CONTRAST, and HAZARDRATIO Statements in the SAS® 9.2 PHREG Procedure [online]. SAS Institute Inc., Cary, NC, Dostupné na: https://www.lexjansen.com/pharmasug/ 2010/SAS/SAS-SP-SAS01.pdf [cit. 2020-02-22].
[16] Šoltés, E., Hurbánková, Ľ., Kotlebová, E., Šoltésová, T. & Vojtková, M. (2020). Chudoba a sociálne vylúčenie v EÚ a v SR: v kontexte stratégie Európa 2020. Pardubice: Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní.
[17] ŠÚ SR, (2019). Tlačová správa. Bratislava, Dostupné na: https://www7.statistics.sk/wps/ wcm/connect/c3c666ca-41da-47669d284b97599ec1e9/TS_chudoba_EU_SILC_018.pdf [cit. 2020-09-01].
[18] UNECE, (2011). Handbook on Household Income Statistics [online]. UN, Dostupné na: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/Canberra_Group_Handbook_2nd_edition.pdf [cit. 2020-04-05].
Publikováno
2020-12-14