Riadenie operačných rizík poisťovní v súlade s reguláciou Solventnosť II

  • Zuzana Krátka Katedra matematiky a aktuárstva, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave
Klíčová slova: Solventnosť II, operačné riziko, kapitálová požiadavka pre operačné riziko, ORSA

Abstrakt

Operačné riziká poisťovní súvisia predovšetkým so zlým nastavením alebo zlyhaním ich vnútorných mechanizmov a kontrol, s chybami v ich informačných systémoch, s nevhodnými alebo nesprávne použitými matematickými modelmi, dátami a s ďalšími formami zlyhania systému či ľudského faktora, ale aj s niektorými externými faktormi (napr. vojna, teroristický útok). V rámci najnovšej regulácie poistného trhu Európskej únie, nazývanej Solventnosť II, zohráva pri riadení operačných rizík poisťovní významnú úlohu výpočet ich kapitálového krytia. Ide o kapitál, ktorý by mal v prípade realizácie týchto rizík pokryť ich finančné následky. Dôležité je aj vlastné posúdenie rizika a solventnosti (ORSA), uskutočňované poisťovňami pri každej významnej zmene ich rizikového profilu, minimálne raz ročne. V procese ORSA vyhodnocujú pravdepodobnosť vzniku a tiež predpokladaný rozsah finančného aj nefinančného dopadu v prípade scenárov reprezentujúcich rôzne operačné riziká. Základom je identifikácia a pochopenie kľúčových operačných rizík. Na slovenskom poistnom trhu k nim patria najmä riziká súvisiace s informačnými systémami, informačnou bezpečnosťou, riziko dodržiavania súladu s predpismi, strata kľúčových zamestnancov, právne riziko, riziko outsourcingu, riziko externých podvodov, riziko nesprávneho nastavenia produktu a tiež riziko kvality modelu a dát.

Reference

[1] Blahová, N. (2013). Rizika bank a jejich regulace. Praha: Ekopress.
[2] Cipra, T. (2015). Riziko ve financích a pojišťovnictví: Basel III a Solvency II. Praha: Ekopress.
[3] Cruz, M. G. & Peters, G. W. & Shevchenko, P. V. (2015). Fundamental aspects of operational risk and insurance analytics: a handbook of operational risk. Hoboken: John Wiley & Sons.
[4] Páleš, M. (2016). Aktuárstvo v režime Solventnosť II. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm.
[5] Vyskočil, M. (2019). Operační riziko v pojišťovnách. Pojistné rozpravy, 36(1), 31-34.
[6] Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/35 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II).
[7] Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II).
[8] Správy o solventnosti a finančnom stave poisťovní so sídlom v SR za roky 2017 – 2019.
Publikováno
2020-12-14