Metodologické aspekty niektorých multiplikátorov v input-output analýze

  • Marián Goga
Klíčová slova: input-output model, maticový multiplikátor, multiplikátor pridanej hodnoty, multiplikátor produkcie, dovozný multiplikátor

Abstrakt

Autor v článku analyzuje postavenie jednotlivých odvetví v ekonomike Slovenska z hľadiska rôznych ukazovateľov a merateľných výstupov založených na input-output analýze. V prvej časti ukazuje metodologické problémy modelovania multiplikátorov v input-output analýze a v druhej časti aplikuje a porovnáva niektoré multiplikátory pri analýze ekonomiky Slovenska z použitej input-output tabuľky za roky 2000 a 2014. Porovnáva efekty, ktoré vyvolávajú zložky konečnej spotreby vzhľadom na domácu produkciu, pridanú hodnotu a dovoz produkcie do niektorých odvetví slovenskej ekonomiky. Aplikuje Leontiefov štruktúrny model v ekonomike Slovenska a na jeho základe vysvetľuje niektoré štrukturálne súvislosti v slovenskej ekonomike.

Reference

.
Publikováno
2020-06-02